AGENDA

voor de Algemene Ledenvergadering van woensdagavond 18 maart 2020
in een zaal van golfclub Kavel II, het voormalig paviljoen De Jonckheeren,
Volgerweg 42 te 1462 HR Middenbeemster.

Inloop vanaf 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur
 1. Opening en vaststellen voorliggende agenda
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2019, gepubliceerd in de zomerPOM van 2019 en ook te raadplegen op onze website
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaarverslag 2019
  Het bestuur vraagt goedkeuring van het gevoerde beleid in het verslagjaar.
 6. FinanciŽn
 7. Bestuursverkiezing
 8. De samenstelling van het bestuur is op dit ogenblik als volgt:
 9. a. Bespreking van het jaarplan 2020
  b. Goedkeuring gevraagd van het jaarplan
 10. Rondvraag en sluiting