Notulen van de Algemene LedenVergadering
van de POMologische Vereniging Noord-Holland

gehouden op woensdag 20 maart 2019 in de benedenzaal van cultureel centrum ‘Onder de Linden’ aan de Middenweg 150 in Middenbeemster

Aanwezig zijn, in volgorde van de registratielijst, 25 leden waaronder alle leden van het bestuur (B).

Anton Knijn (B), Bert Tessel, Lies Mulder, Cees Wonder, J. Deen, Jan Romein, Nico Brantjes, Cees Vroegop (B), J. Oostwouder, Ria Oostwouder, Corrie Huijbers (B), Anneke van Sijpveld (B), Piet Portegijs, Piet en Gré Koster, Ger Ernsting, Leo Plaisier, Piet Konijn (B), Tammo Meedendorp, Greetje Plaisier-Wartenhorst, Gerard Albrink, Cees Bark, S. Kragt (B), Bill van Schie, Cor Donkervoort (B)

1. Opening en vaststellen van de agenda

Met enkele fikse tikken van de hamer opent voorzitter Cees Vroegop om drie minuten over acht de Algemene Ledenvergadering van de POMologische Vereniging Noord-Holland. Hij heet de aanwezigen van harte welkom op de avond van deze verkiezingsdag.

Dit is niet de eerste keer dat deze activiteiten samen vallen en hij vraagt zich dan ook af of het met opzet is dat de verkiezingen op de dag worden gepland waarop de POM haar ledenvergadering organiseert.

Bij het feest van de democratie past gebak maar wij houden het bij de traditionele, heerlijke gevulde koek. Het zijn verwarrende tijden maar wij beperken ons want hebben de handen vol aan de POM-zaken.

Voor het vaste onderdeel van de opening komt het gedicht uit onverdachte hoek, namelijk het laatste nummer van de POMOSpost. Volgens de voorzitter heeft hij dit al eerder gebruikt maar de aanwezigen kunnen zich dit niet meer herinneren. Daarom declameert hij vervolgens het gedicht van Leo Bierinckx rond het thema: ‘Snoep verstandig, eet een appel’.

Na het eerste applaus van de avond stelt de voorzitter een tweede goede traditie aan de orde, het noemen van ons ontvallen leden. Er zijn geen overledenen aan het bestuur gemeld, maar gezien de gemiddelde leeftijd en de mutaties in het ledenbestand is het zeer waarschijnlijk dat die er wel zijn. Wij gedenken hen met eerbied en genegenheid.

Vervolgens wordt de voorliggende agenda ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2018

Deze zijn gepubliceerd in de zomerPOM van 2018 en op de website van de verenigingen. Ook liggen er enkele gedrukte exemplaren op tafel in de zaal.

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over dit verslag waarna het vervolgens wordt vastgesteld met dank aan de secretaris.

3. Mededelingen

Voor deze avond hebben zich afgemeld: Geo de Kruijk, Bea Otjes, Ria Middelbeek, Rogier Tan en Liesbeth van Steijn.

4. Ingekomen stukken

Er zijn geen stukken of vragen bij het secretariaat binnen gekomen.

5. Jaarverslag 2018

Er zijn geen vragen en Bill van Schie merkt op dat het leest als een boek. “En wat gebeurt er toch veel in de vereniging”.

De voorzitter meldt daarop een ontbrekend hoofdstuk. Is pas onlangs geschreven en betreft de verwikkelingen rond de boomgaard van de familie Metselaar. In het lentenummer is daar uitgebreid verslag van gedaan. Het bestuur heeft haar best gedaan om de boomgaard te behouden en is daar uiteindelijk in geslaagd. De familie Metselaar zal deze, met hulp van de POM, met liefde in stand houden. Anneke van Sijpveld brengt in dat ook een eventuele aanschaf door de vereniging ter sprake is geweest. Daarvoor zou uiteraard een extra ledenvergadering bijeen geroepen zijn. De afgelopen acties zijn ingezet zonder deze raadpleging. Jaap Oostwouder vraagt zich af of een aanschaf wel strookt met de doelstelling van de vereniging.

Gezien de afloop hoeft dit nu niet verder te worden uitgezocht.

Ger Ernsting meldt dat de boomgaard sinds twee jaar op de bomenlijst staat zoals die door de gemeente Beemster is opgesteld.

Bert Tessel is nieuwsgierig naar de beweegredenen van de familie Metselaar. Zou het behoud van de boomgaard niet beter gegarandeerd zijn in handen van de POM? De brede discussie die volgt geeft aan dat de aanwezigen begaan zijn met de toekomst van deze, in veler ogen, bijzondere boomgaard.

Op de vraag van de voorzitter of de vergadering akkoord gaat met het gevoerde beleid wordt instemmend gereageerd.

6. Financiën

De penningmeester loopt de in het POMblad gepubliceerde overzichten door. De cijfers zijn duidelijk. Bert Tessel vraagt naar de prijs van de advertenties. De penningmeester vertelt deze en geeft aan dat de inhoud wel gerelateerd moet zijn aan de uitgangspunten van de POM.

Na enige discussie over de vorm van het blad wordt geconstateerd dat dit voldoet aan de wens om een verenigingsblad te hebben en dat het geen glossy tijdschrift is. De kosten die met het maken daarvan gemoeid zijn zouden in korte tijd de huidige reserves uitputten.

Ger Ernsting mist de vermelding van de commissie inventarisatie. De voorzitter antwoordt dat in de vorige ledenvergadering is besloten

de commissies Inventarisatie en Determinatie samen te voegen tot commissie Determinatie.

Ger is van mening dat dit twee wezenlijk verschillende onderdelen van de POM zijn. Zouden daarom voor alle duidelijkheid apart in de boeken moeten staan.

De kascontrolecommissie bestaande uit Piet Koster en Greetje Plaisier heeft de boekhouding gecontroleerd. Piet zegt dat ze alles gezien hebben en dat de penningmeester het vele werk goed heeft gedaan.

Het verslag en de begroting worden vervolgens goedgekeurd en vastgesteld met een waarderend applaus voor de penningmeester.

Het voorstel van de commissie het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid wordt door de aanwezigen gesteund.

De voorzitter bedankt de leden van de commissie voor hun werk. Piet Koster treedt af, Greetje Plaisier blijft nog een jaar en Gerard Albrink komt. Als plaatsvervangend lid stelt Piet Portegijs zich beschikbaar.

De vergadering gaat akkoord met het vaststellen van de contributie voor het jaar 2020 op € 17,50.

7. Na een geanimeerde pauze hamert voorzitter Vroegop de vergadering weer tot de orde.

a. De ledenvergadering is bij uitstek de plaats waar leden met een bijzondere inzet in het zonnetje kunnen worden gezet. Dit jaar stelt de voorzitter de vergadering voor om Anton Knijn te benoemen tot erelid van de POMologische Vereniging Noord-Holland. Hij speldt een verraste penningmeester een zeer fraai zilveren appeltje op (zie foto bladzijde 17) en overhandigt hem een prachtig, creatief gestoken boeket.

Zie verder het laudatio op bladzijde 13

b. Onder het punt Bestuursverkiezing staan op de agenda de huidige leden. Drie leden t.w. Cees Vroegop, Cor Donkervoort en Anneke van Sijpveld zijn aftredend en herkiesbaar en omdat er zich geen tegenkandidaten hebben gemeld worden zij bij acclamatie herbenoemd.

De voorzitter vindt het zorgelijk dat er in een vereniging van ruim zevenhonderd leden geen nieuwe bestuursleden zijn te vinden. De huidige leden zitten geenszins vastgeplakt aan het pluche en zien nieuwe bestuursleden graag komen. Er is de mogelijkheid om stage te lopen zoals Gerard Albrink heeft gedaan. Hij ziet weliswaar na een jaar af van een plaats in het bestuur maar neemt wel een tweetal taken op zich, waaronder die van Arbo coördinator.

De voorzitter accepteert nog een periode maar behoudt zich het recht voor tussentijds af te kunnen treden.

8a. Jaarplan 2019

Het jaarplan 2019 wordt door de voorzitter aan de orde gesteld.

Ondanks de startproblemen zullen ook dit jaar de contributienota’s digitaal worden verzonden. De besparing op druk- en portokosten is aanzienlijk en als iedereen snel en zorgvuldig handelt scheelt het de penningmeester veel werk.

Fruit yn Fryslân heeft een database die door hen is gemaakt en door de POM is gevuld. Zij willen er mee stoppen en vragen de POM de informatie over te nemen. Wij kunnen dit gebruiken en zullen Jan Lankelma vragen of hij dit wil doen. Wel belangrijk om dan flink wat kenmerken te verwijderen. Zijn lastig te omschrijven en in te vullen. Ger Ernsting is bereid om hierin te adviseren.

De nieuwe inventarisatiesite draait wel maar moet nog wel verder gevuld worden. Lastig, want van veel streekrassen is geen goede beschrijving te vinden in de literatuur. Zal door een nog te vormen groepje gedaan moeten worden waarbij de ringbanden met omschrijvingen die de afgelopen jaren door de commissie determineren zijn samengesteld van dienst kunnen zijn.

De uitbreiding van de Collectieboomgaard vordert gestaag. Er zijn diverse enten van oude rassen naar de Batterijen gestuurd. We zijn in deze wel afhankelijk van een enkele kweker.

Bert Tessel mist in het plan uitleg over het project viering 20 jaar Beemsterwerelderfgoed. Corrie Huijbers legt uit dat de POM hier aandacht aan wil besteden tijdens de Open Dagen van de Collectieboomgaard. Daarbij zal ook de nodige informatie via POMblad en Nieuwsbrief aan de leden worden gegeven. Belangstellenden kunnen nu al vast kijken op www.visitbeemster.nl. In de zomerPOM komt ook verdere informatie.

Tammo Meedendorp vraagt aandacht voor het betrekken van de jeugd bij het werk van de POM. Corrie vertelt kort wat er al gebeurt en dat het toch lastig is om te concurreren met alle activiteiten die de jongeren worden geboden. Hij biedt vervolgens aan te helpen bij evenementen.

8b. De vergadering gaat desgevraagd akkoord met het gestelde in het jaarplan.

9. Rondvraag

Ger Ernsting vraagt de bestuursleden te zoeken naar nummers van de POMOSpost en Pomologia die in de boekenkist die hij beheert ontbreken. Zijn motivatie wordt minder als hij er zo lang op moet wachten. Hem wordt alle medewerking toegezegd.

Bill van Schie vraagt of het bestuur overweegt om gezamenlijk naar de volgende editie van de Europom te gaan. Is in het verleden tot groot genoegen wel gedaan. Het bestuur zal dit bespreken op de volgende bestuursvergadering. Bert Tessel vraagt of de windsingel die rond de Collectieboomgaard staat verlaagd of gedeeltelijk verwijderd kan worden. Dit om de boomgaard in het zicht te brengen van passanten. Nico Brantjes vertelt wat hij heeft gedaan bij Assumburg. Het bestuur neemt dit mee. (Na afloop van de vergadering wordt bekend dat de windsingel staat op de bomenlijst van gemeente Beemster.)

Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid, het meedenken en meepraten. Er is veel aan de orde gekomen waaruit blijkt dat de POM nog altijd springlevend is. Met een ferme hamerslag besluit hij het officiële deel van deze avond. Tijd voor een gezellig samenzijn met een drankje geschonken door Lies Mulder.

20 maart 2019
Cor Donkervoort