AGENDA

voor de Algemene Ledenvergadering van woensdag 20 maart 2019 in de benedenzaal van Cultureel Centrum ‘Onder de Linden’, Middenweg 150, 1462 HL Middenbeemster (hoek Rijperweg)

Inloop vanaf 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur
 1. Opening en vaststellen voorliggende agenda
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2018, gepubliceerd in de zomerPOM van 2018 en te raadplegen op onze website.
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaarverslag 2018
  Het bestuur vraagt goedkeuring van het gevoerde beleid in het verslagjaar.
 6. Financieel verslag van de penningmeester over 2018 en de begroting 2019. (zie pagina 30 / 31 van de LentePOM 2019)
 7. Bestuursverkiezing
  De samenstelling van het bestuur is op dit ogenblik als volgt:
  We zoeken adspirant bestuursleden. Kandidaten kunnen gemeld worden of zichzelf aanmelden bij het secretariaat.

 8. Jaarplan 2019
 9. Rondvraag en sluiting