Notulen van de Algemene LedenVergadering

van POMologische Vereniging Noord-Holland op woensdag 21 maart 2018 in de benedenzaal van cultureel centrum ‘Onder de Linden’ aan de Middenweg 150 in Middenbeemster

Aanwezig zijn, in volgorde van de registratielijst, 28 leden waaronder alle leden van het bestuur (B). Bill van Schie, Piet Altman, Geo de Kruijk, Dirk Felthuis, Anton Knijn (B), Lies Mulder, Jantina Wever, Simone Kragt (B), Jan Romein, Gerard Albrink, Bert Tessel, Ger Doodeman, Piet Konijn (B), Anneke van Sijpveld (B),
Nico Brantjes, Cees Vroegop (B) Jan Deen, Piet Groot, Jan Blankendaal, Mik Heemskerk, Liesbeth van Steijn, Rogier Tan, Corrie Huijbers (B), Cor Donkervoort (B), Cees Bark, Hans Kingma, P.D. Koster, G. Koster - Ris

1. Opening en vaststellen van de agenda

Met twee fikse tikken van de hamer opent voorzitter Cees Vroegop de Algemene ledenvergadering van de POMologische Vereniging Noord-Holland. Hij heet de aanwezigen van harte welkom op deze eerste lentedag die begon met ijs in de sloten. Hij noemt het ook de dag van de democratie, niet alleen omdat er gemeentelijke verkiezingen zijn maar ook is het de gelegenheid voor de POMleden om hun democratisch recht in de vereniging te vervullen. Een vast onderdeel van de opening is het lezen van een gedicht, dit keer een ode aan de vrijwilligers, speciaal voor de POM geschreven door André van Kappel en Cornelis Tijms. Zie voor het gedicht ‘Ons erfgoed’ bladzijde 13

Een goed gebruik is ook dat de namen van de leden die ons zijn ontvallen worden genoemd. Dit afgelopen jaar zijn dat:

Vervolgens wordt de voorliggende agenda ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2017

De namen van de kascontrolecommissie worden omgedraaid: Jan Deen treedt dus af en Mik Heemskerk blijft nog een jaar en Piet Koster wordt lid.

Er zijn geen verdere vragen en/of opmerkingen over dit verslag waarna het vervolgens wordt vastgesteld met dank aan de secretaris.

3. Mededelingen

Vanavond kunnen niet aanwezig zijn: Greetje Plaisier, Arie Oud, Bea Otjes, Arjan Broek, Cisca Mars en Elise Konijn.

4. Ingekomen stukken

Er zijn geen stukken of vragen bij het secretariaat binnen gekomen.

5. Jaarverslag 2018

De voorzitter concludeert dat bij lezing van dit verslag duidelijk wordt dat er heel veel gedaan wordt in de vereniging.

De fruitopbrengst van de Collectieboomgaard geeft enige discussie. Geo geeft duidelijkheid, de hoeveelheid gemeld in het verslag is geschat. De penningmeester geeft staande de vergadering wel de exacte aantallen flessen die geproduceerd zijn. Van de driekwart literflessen zijn dat er 524 en van de literflessen 603. De opbrengst haalt niet de verwachte hoeveelheid sap. Onduidelijk is waar dit aan ligt. Aandachtpunt voor volgend seizoen. Vertrouwen is goed, controle beter.

Gevraagd wordt wat we gaan merken in het veld van het Arboplan wat in concept is goedgekeurd door het bestuur. Piet Konijn legt uit dat ook onze vereniging zich moet houden aan de Arbowet. Het opstellen van het plan is wat blijven slepen ook bij de begeleiders van het Landschap N-H. Nu ligt er in ieder geval een concept plan wat toegestuurd gaat worden aan de commissies die er mee te maken hebben met de vraag om hun aandeel toe te voegen. Het is immers een gezamenlijk verantwoordelijkheid. De risico’s zullen in kaart gebracht moeten worden en vervolgens zullen we volgens dit plan moeten werken. Desgevraagd gaat de vergadering akkoord met het in dit jaarverslag beschreven bestuursbeleid en de aanwezigen onderstrepen dit met een applaus.

6. Financiën

De kascontrolecommissie bestaat dit jaar uit Mik Heemskerk en Piet Koster. Mik vertelt dat Anton Knijn tijdens hun bezoek in zijn rol van penningmeester bleef en alle vragen van de commissieleden heeft kunnen beantwoorden. De gezelligheid kwam pas daarna.

Jantina Wever vraagt waar het batig saldo van het chutney koken staat. De penningmeester antwoordt dat dit onder het kopje cursussen staat en maakt van de gelegenheid gebruik een korte toelichting te geven.

Met de balans is hij snel klaar want deze is duidelijk. Het verschil met het vorige boekjaar in de post aanplantbemiddeling wordt veroorzaakt door het gemis aan grote projecten. Ook de opbrengst van het snoeien is minder omdat er veel gereisd moet worden naar betrekkelijk ‘kleine klanten’.

De post Abdijtuin is lager want het gereedschap inclusief onderhoud is overgegaan naar de Abdij.

Het verslag en de begroting worden vervolgens goedgekeurd en vastgesteld met een waarderend applaus voor de penningmeester.

De samenstelling van de kascontrolecommissie wordt voor het volgend jaar: Mik Heemskerk is afgetreden, Piet Koster blijft lid, Gerard Albrink wordt lid en Greetje Plaisier wordt plaatsvervangend lid.

De vergadering gaat akkoord met het vaststellen van de contributie voor 2019 op € 17,50.

Na een geanimeerde pauze hamert voorzitter Vroegop de vergadering weer tot de orde.

De ALV is de plaats waar regelmatig leden in het zonnetje worden gezet. Dit jaar betreft het twee leden. De voorzitter draagt Jan Blankendaal voor als erelid. Na het instemmend applaus overhandigt hij hem de bijbehorende oorkonde en een attentie. ( Zie het laudatio op bladzijde 11.) Dit jaar is er een tweede lid dat voorgedragen wordt. De voorzitter vraagt instemming aan de vergadering om Ger Doodeman te benoemen tot erelid van de POM. Ook voor hem is er applaus en in aanwezigheid van zijn familie krijgt hij de oorkonde en een attentie overhandigd. ( Zie het laudatio op bladzijde 12.)

7. Bestuursverkiezing.

Vier bestuursleden zijn aftredend en hebben te kennen gegeven nog een periode van drie jaar aan te willen blijven. Er zijn geen kandidaten gemeld bij het secretariaat. Op de vraag van de voorzitter of de vergadering akkoord gaat met de herbenoeming van deze vier bestuursleden wordt met applaus geantwoord. Gerard Albrink sluit aan als aspirant bestuurslid. De voorzitter doet een dringend beroep op de aanwezigen om uit te kijken naar geschikte personen die de huidige bestuursleden te gelegener tijd tijd kunnen opvolgen.

8 Jaarplan 2018

De voorzitter neemt met de vergadering het jaarplan 2018 door. Dit jaar zijn de meeste contributienota’s digitaal verzonden. De secretaris verhaalt van de moeizame wijze waarop dit is verlopen. Ook volgend jaar worden de nota’s digitaal verstuurd. Op deze manier wordt een aanzienlijke besparing bereikt. De verkoop van zeldzame rassen is succesvol verlopen, rede om ze in 2018 weer aan te bieden. De enten zijn al geknipt en naar de kweker gebracht.

Over de nieuwe inventarisatiewebsite klinken enthousiaste geluiden. Op de verenigingswebsite zal een link worden geplaatst zodat bezoekers gemakkelijk bij de informatie kunnen komen.

Op verzoek van de commissie POMculinair wordt op de site aandacht gegeven aan de workshop chutney koken.

De vergadering gaat akkoord met het gestelde in het jaarplan.

9. Huishoudelijk reglement

Het vernieuwde huishoudelijke reglement wordt toegelicht door de voorzitter.

Artikel 6 punt e geeft enige discussie. Het verspreiden van enthout van bijzondere rassen is een kerntaak van de vereniging en zou daarom gratis moeten zijn voor de leden. Voor het beschikbaar stellen van enthout voor commerciële doeleinden zou een vergoeding moeten worden gevraagd. Besloten wordt voorlopig bij het huidige beleid te blijven.

Het concept wordt definitief en zal geplaatst worden op de website.

10. Rondvraag

Bert Tessel vraagt naar de vorderingen van het project in Geestmerambacht. De provincie heeft daar een stuk restgrond wat ze beschikbaar stelt aan een groep vrijwilligers om een voedsel- of smulbos te plaatsen. Er zijn al diverse soortgelijke projecten bekend bij mensen in de zaal. De POM wacht een eventueel verzoek af en zal niet het voortouw nemen.

Anneke en Cees melden het project in het kader van Leeuwarden culturele hoofdstad. De POM is gevraagd om mee te werken aan een fruitrassen tentoonstelling in oktober. Er komt nog meer informatie maar er is wel animo om deel te nemen.

Op verzoek van Bert Tessel vertelt Cees over zijn bezoek aan een oud fruitbedrijf in Oosterblokker.

Sluiting

De voorzitter dankt iedereen voor de inbreng in deze zeer geanimeerde ledenvergadering. Veel zaken zijn genoemd waaruit blijkt dat de POM springlevend is. In een warme en vertrouwelijke sfeer zijn besluiten genomen waar we mee verder kunnen. Een hamerslag besluit het officiële deel van deze avond. Tijd voor het gezellige samenzijn waar ruimschoots gebruik van wordt gemaakt.

21 maart 2018
Cor Donkervoort, secretaris