AGENDA

voor de Algemene Ledenvergadering van woensdag 21 maart 2018 in de benedenzaal van Cultureel Centrum ‘Onder de Linden’, Middenweg 150, 1462 HL Middenbeemster (hoek Rijperweg)
Inloop vanaf 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur
 1. Opening en vaststellen voorliggende agenda
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2017, gepubliceerd in de zomerPOM van 2017 en te raadplegen op onze website.
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaarverslag 2017
  Klik hier voor het verslag.
  Het bestuur vraagt goedkeuring van het gevoerde beleid in het verslagjaar.
 6. Financieel verslag van de penningmeester over 2017 en de begroting 2018 (zie verder in dit blad)
  Verslag van de kascommissie, deze keer bestaand uit de leden Jan Deen en Mik Heemskerk.
  Plaatsvervangend lid is Piet Koster.
  Benoemen nieuw plaatsvervangend lid.
  Goedkeuring van begroting en verslag.
  Voorstel tot het vaststellen van de contributie voor 2019 op € 17,50
 7. Bestuursverkiezing
  De samenstelling van het bestuur is op dit ogenblik als volgt:
  Voorzitter: Cees Vroegop, is gekozen tot voorjaar 2019
  Secretaris: Cor Donkervoort, is gekozen tot voorjaar 2019
  Penningmeester: Anton Knijn, aftredend en herkiesbaar
  Bestuurslid: Simone Kragt-Idema, aftredend en herkiesbaar
  Bestuurslid: Piet Konijn, aftredend en herkiesbaar
  Bestuurslid: Anneke van Sijpveld, is gekozen tot voorjaar 2019
  Bestuurslid: Corrie Huijbers, aftredend en herkiesbaar
  Gezocht wordt naar aspirant bestuursleden. Kandidaten kunnen gemeld worden of zichzelf aanmelden bij het secretariaat.
 8. Jaarplan 2018
 9. Goedkeuring gevraagd voor wijziging van het Huishoudelijk Reglement.
  Een exemplaar daarvan is te downloaden van de site of aan te vragen bij het secretariaat.
 10. Rondvraag en sluiting